Doprava zdarma od 3000 Kč

test

1. Informace o obchodníkovi 
1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji obchodníka Miroslav Kantor - TacticalPro.cz, sídlo: Na Olšinách 366/5, 737 01, Český Těšín, Identifikační číslo: 15442977, DIČ: CZ6310111852, zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném MěÚ Český Těšín Č.j.: ŽÚ/2388/2010/Ras/3, Sp. značka: ŽÚ/2388/2010/Ras (dále jen „Miroslav Kantor“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.tacticalpro.cz. (dále jen „webové stránky“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).

1.2. Miroslav Kantor působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

1.3. Miroslav Kantor je pověřencem pro ochranu osobních údajů, info@tacticalpro.cz, tel.: 608435439.

2. Jaké údaje zpracováváme? 
2.1. Údaje poskytnuté zákazníky. Zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na www.tacticalpro.cz nebo při vytvoření Vaší objednávky.

2.2. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu zaměstnání nebo poznámku o možných časech doručení.

2.3. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využíváme informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získáváme údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

2.4. Miroslav Kantor nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

3. Pro jaké účely údaje zpracováváme? 
3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi námi a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůžeme vyřídit Vaši objednávku.

3.2. Pro lepší cílení reklamy a propagace zpracováváme při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získáváme statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že nám zakážete ukládání cookies, nemusí některé části našich webových stránek pracovat správně.

4. Kdo má přístup k údajům? 
5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány našimi pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s námi.

5.2. Jako správce pověřujeme zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro nás pro účely a způsobem, které stanovíme. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které využíváme, patří:

- přepravní společnosti – Česká pošta, s.p., Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., PPL CZ s.r.o. 
- Google LLC (nástroje pro on-line marketing) 
- Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing) 
- Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)

6. Jak dlouho údaje zpracováváme? 
6.1. Zpracováváme osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona následně uchováváme některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracováváme po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

6.3. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádíme pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na nás vztahují.

7. Jaká jsou vaše práva? 
7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás a požadovat:

Informace ohledně osobních údajů, které zpracováváme, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo nás. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.

Přístup k údajům, které jste nám poskytli, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám potvrdíme, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.

Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů můžeme správně vyřídit Vaši objednávku.

Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že zpracováváme osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již nemáme zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Vaše údaje zcela nebo částečně zlikvidujeme.

Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od Miroslav Kantor k jinému subjektu, kdy Miroslav Kantor předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

7.2. Dále mohou zákazníci vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě neprodleně ukončíme zpracování osobních údajů pro tyto účely.

7.3. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Bezpečnost

8.1. Dbáme na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem.

9. Kontakt 
S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na nás e-mailem na adresu info@tacticalpro.cz, nebo na telefonním čísle 608435439.

10. Účinnost 
10.1. Tato pravidla jsou účinná od 22. 5. 2018.